Begiai ir rysiai online dating absolutely free adult chat


26-Jan-2017 13:49

Lygiagreiai - tokie grandins elementai kuri tampa yra ta pati, t.y. Nuosekliai ar lygiagreiai galima sujungti ir imtuvus, ir altinius. Tyrimo tvarka:1.grandin kiek galima supaprastinama, pakeiiant vis lygiagreiai sujungt ak imtuvus ekvivalentiniais.Nuosekliai arba lygiagreiai sujungtus galima pakeisti vienu ekvivaleniu imtuvu, o altinius vienu ekvivalentiniu altiniu. 2.laisvai pasirenkamos visose n akose neinom srovi ar neinom EVJ kryptys.3.trumpojo jungimo reimas tai toks rimas grandins, kai imtuvo vara lygi nuliui R=0.Kadangi galing altini vidin vara yra maa, tai daniausiai trumpojo jungimo srov yra neleistinai stipri ir pavojinga grandins elementams bei paiam altiniui: I=∞-tai stipriausia grandins srov,nes j ribaja tik vidin vara.4.suderintas reimas tai toks reimas, kai prie altinio prijungto imtuvo galia yra didiausia,t.y. Suderintojo reimo slyga: R=R-tokie grandins elementai, kuriais teka ta pati srov.Sinusini dydi nesutapim laiko atvilgiu atspindi j fazi skirtumas.Jis skaiiuojamas atimant vienodo danio sinusini dydi fazes.Srov varo elektros energijos altinis, kurio energija paveriama krvinink judjimo energija. Imtuvuose elektros energija paveriama kitomis energijos rimis.

begiai ir rysiai online dating-70

uses of isotopes in radioactive dating

Fazins ir linijins tampos ir srovs: -kiekvienos altinio arba imtuvo fazs tampa.Ideali imtuv galia ir energija momentin galios vert p=ui. Kai galia yra teigiama, energija kaupiama magnetiniame arba elektriniame lauke; kai galia neigiama grinama altiniui. tamp rezonansas gali bti gautas:1.keiiant rits induktyvum L; 2.keiiant kondensatoriaus talp C; 3.keiiant tinklo dan f.srovi rezonansas gali vykti lygiagreiai sujungt imtuv grandinje, kai vienas i imtuv yra induktyvaus, o kitas-talpinio pobdio.Aktyviajame imtuve energija yra paveriama kitos ries energija ir suvartojama. Induktyviojo ir talpinio imtuv energija kinta prieingomis fazmis. Srovi rezonansas atpastamas i to, kad grandinje teka silpniausia srov. Kompleksins galios realioji dedamoji yra aktyvioji, o menamoji- reaktyvioji galia.Kai generatorius sujungtas vaigde, fazins tampos yra tarp kiekvienos generatoriaus fazs pradios ir neutraliojo mazgo arba tarp linijinio laido ir neutraliojo.

Kiekvienu laiko momentu fazini srovi suma yra lygi nuliui, todl vaigde sujungto simetrinio imtuvo neutraliuoju laidu srov neteka.kintamosios srovs grandini imtuvai gali bti aktyvieji ir reaktyvieji.