Fonetica catalana exercicis online dating


31-Aug-2016 04:05

La revisió curricular ha de tenir molt en compte les noves necessitats d’aprenentatge, que han de proporcionar un coneixement sòlid dels continguts que garanteixi l’efectivitat en l’adquisició de les competències.

Les claus d’aquest procés de canvi curricular són afavorir una visió interdisciplinària i, de manera especial, possibilitar més autonomia a la funció docent, de manera que permeti satisfer les exigències d’una personalització més gran de l’educació, tenint en compte el principi d’especialització dels professors.

32 extr., d’1 de març), estableix en l’article 36.2 que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm.

fonetica catalana exercicis online dating-54

Vecamsex

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm.

Les idees sobre els entorns naturals, socials i culturals de la nostra comunitat, de l’Estat espanyol i d’Europa com a contextos principals, han d’estar presents en totes les assignatures.